Vilka är vi?

I början av 1990-talet pågick en aktiv strukturförändring i den svenska sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker ombildades från sparbank till bankaktiebolag. Under andra hälften av 1990-talet tillkom ytterligare elva ombildningar. För kunderna innebar det enbart att sparbankens namn ändrades, verksamheten fortsatte på i övrigt oförändrat sätt.

Som ett nödvändigt led i ombildningsprocessen till bankaktiebolag måste en stiftelse bildas. Varje stiftelses primära uppgift var att äga aktierna i respektive ombildad bank och som aktieägare tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige. Sådana stiftelser kallas sparbanksstiftelser. Fortsatta strukturförändringar i sparbankssektorn har skett och idag innehar de elva första sparbanksstiftelserna aktier i Swedbank direkt och indirekt, via ett gemensamt förvaltningsbolag.

De senare tillkomna sparbanksstiftelserna innehar aktier i respektive ombildat lokalt bankaktiebolag och/eller i Swedbank.

Förutom den primära uppgiften att vara ägare i företag inom sparbankssfären får sparbanksstiftelserna av avkastningen på sin förmögenhet – i huvudsak utdelning på aktieinnehavet – främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Inom denna ram kan sparbanksstiftelserna tillämpa olika prioriteringar vad gäller fördelningen på ändamål. Bidragsfördelningen speglar också områdets strukturella sammansättning av näringsliv, utbildnings- och forskningsinstitut, kulturinstitutioner med mera.

Bidragsverksamheten kan endast ske inom det geografiska område som var den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Det är stor skillnad i geografisk utbredning mellan olika sparbanksstiftelsers verksamhetsområden, likaså i de olika stiftelsernas finansiella möjligheter att dela ut bidrag.

Scroll to Top