Vilka är vi?

I början av 1990-talet pågick en aktiv strukturförändring i den svenska sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker ombildades från sparbank till bankaktiebolag. Under andra hälften av 1990-talet tillkom ytterligare elva ombildningar. För kunderna innebar det enbart att sparbankens namn ändrades, verksamheten fortsatte på i övrigt oförändrat sätt.

Som ett nödvändigt led i ombildningsprocessen till bankaktiebolag måste en stiftelse bildas. Varje stiftelses primära uppgift var att äga aktierna i respektive ombildad bank och som aktieägare tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige. Sådana stiftelser kallas sparbanksstiftelser. Fortsatta strukturförändringar i sparbankssektorn har skett och idag innehar de elva första sparbanksstiftelserna aktier i Swedbank direkt och indirekt, via ett gemensamt förvaltningsbolag.

De senare tillkomna sparbanksstiftelserna innehar aktier i respektive ombildat lokalt bankaktiebolag och/eller i Swedbank.

Förutom den primära uppgiften att vara ägare i företag inom sparbankssfären får sparbanksstiftelserna av avkastningen på sin förmögenhet – i huvudsak utdelning på aktieinnehavet – främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Inom denna ram kan sparbanksstiftelserna tillämpa olika prioriteringar vad gäller fördelningen på ändamål. Bidragsfördelningen speglar också områdets strukturella sammansättning av näringsliv, utbildnings- och forskningsinstitut, kulturinstitutioner med mera.

Bidragsverksamheten kan endast ske inom det geografiska område som var den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Det är stor skillnad i geografisk utbredning mellan olika sparbanksstiftelsers verksamhetsområden, likaså i de olika stiftelsernas finansiella möjligheter att dela ut bidrag.

Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.